W dniach 25-26 czerwca 2016 roku zespół Hexanova wziął udział w II Międzynarodowym Kongresie Ginekologii Plastycznej i Estetycznej

W dniach 25-26 czerwca 2016 roku zespół Hexanova wziął udział w II Międzynarodowym Kongresie Ginekologii Plastycznej i Estetycznej, kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej będącej podstawą do wprowadzenia zabiegów ginekologii plastycznej i estetycznej w praktyce lekarza ginekologa.

II Międzynarodowym Kongresie Ginekologii Plastycznej i Estetycznej1Hexanova prezentowała linię produktów znajdujących szerokie zastosowanie w leczeniu infekcji intymnych oraz leczeniu ran pooperacyjnych w ginekologii plastycznej i leczeniu ran poporodowych.

Omó­wio­ne zo­sta­ły spraw­dzo­ne tech­ni­ki za­bie­go­we la­bio­mi­no­ro­pla­sty­ki, la­bio­ma­jo­ro­pla­sty­ki, wa­gi­no­pla­sty­ki, ho­odo­pla­sty­ki i pe­ri­ne­opla­sty­ki, któ­re z po­wo­dze­niem i be­zbó­lo­wo moż­na prze­pro­wa­dzać w ga­bi­ne­cie za­bie­go­wym oraz skom­pli­ko­wa­ne re­kon­struk­cje omó­wio­ne na pre­zen­ta­cja­ch wi­deo z sali ope­ra­cyj­nej. No­wo­ścią pod­czas kon­gre­su były ope­ra­cje Bel­la­Ma­ma: ab­do­mi­no­pla­sty­ka, li­po­suk­cja i li­po­trans­fer przyw­ra­ca­ją­ce syl­wet­kę sprzed pierw­szej cią­ży oraz za­bie­gi Anti-Aging z wy­ko­rzy­sta­niem oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go, kwa­su hia­lo­ru­no­we­go oraz la­se­ro­te­ra­pii, w tym naj­now­szy­ch la­se­rów II ge­ne­ra­cji.